Adatkezelési

tájékoztató

 

BevezetésTársaság neve:

DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság („Társaság”)

Társaság székhelye:

1021 Budapest, Kuruc u. 10/c.

Társaság cégjegyzékszáma:

01-09-915515

Társaság adószáma:

14693951-2-41

Társaság vezető tisztségviselője:

Rácz-Gili Eszter ügyvezető

Társaság adatkezelésért felelős munkatársa

(„Adatvédelmi Felelős”):

Rácz-Gili Eszter ügyvezetőmint Szolgáltató alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Jelen Tájékoztató elsődleges célja az, hogy a DalmaSkin Kft. webshopjának – www.vaavi.hu – felhasználóinak valamennyi ahhoz szükséges információt biztosítsa, mely alapján személyes adataik kezeléséről tájékozott döntést hozhatnak.

 

Az adatvédelmi tájékoztató megalkotásával a DalmaSkin Kft. célja, hogy meghatározza a szolgáltató által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a Felhasználó adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

A DalmaSkin Kft. a Felhasználóktól kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz.

A DalmaSkin Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt.

A www.vaavi.hu webáruházban leadott megrendelések teljesítéséhez a DalmaSkin Kft. -nek szüksége van megrendelői egyes személyes adataira, mert ezek nélkül a rendelés jogalapját képező szerződés nem köthető meg, így megrendelésre sincs lehetőség.

Az adatkezelésre a www.vaavi.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A rendelés során megadott személyes adatokat a webáruház szolgáltatást biztosító, szerződéses partnerek is kezelik, de előfordulhat, hogy az áruk házhozszállítását végző cégnek is szüksége van az adatokra. A DalmaSkin Kft. a vásárlói személyes adatait a megrendelés teljesítéséhez szükséges ideig, valamint ezen túl is annyi ideig őrzi meg, hogy teljesíthesse a megrendeléssel kapcsolatos egyéb igényeket.

A fentiekre tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza:

www.vaavi.hu

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei:

 

 1. Szolgáltató adatai:

 

Társaság neve:

DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság („Társaság”)

Társaság székhelye:

1021 Budapest, Kuruc u. 10/c.

Társaság cégjegyzékszáma:

01-09-915515

Társaság adószáma:

14693951-2-41

Társaság vezető tisztségviselője:

Rácz-Gili Eszter ügyvezető

Társaság adatkezelésért felelős munkatársa

(„Adatvédelmi Felelős”):

Rácz-Gili Eszter ügyvezető

 

Telefon: +36 30 20 45 100

E-mail: info@dalmaskin.hu

Szerződés nyelve: magyar

 

Szállítási partner, partnerek megnevezése: GLS Kft.

Szállítási partner székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Szállítási partner e-elérhetősége: info@gls-hungary.com

Szállítási partner képviselője: Jurák Attila EV.

 

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 10-18 óra között
Megrendelések teljesítésének átlagos ideje munkanapban megadva: 3 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, a termék adatlapján meghatározott beszerzési határidő érvényes.

 

Webáruház domain: www.vaavi.hu

 

 

Fogalom meghatározások

 

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A személyes adatok:

 

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

 1. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

 1. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

 1. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

 1. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

 1. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

Adatkezelések

 

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Személyi igazolvány száma:

A termék-visszaszolgáltatással járó kötelezettség megsértése esetén, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Anyja neve:

A termék-visszaszolgáltatással járó kötelezettség megsértése esetén, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Lakcím:

A termék-visszaszolgáltatással járó kötelezettség megsértése esetén, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Szállítási név és cím

 

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

 

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

 

Technikai művelet végrehajtása. 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

Postai úton: 1021 Budapest, Kuruc utca 10/c.

Telefon: +36 (30) 20 45 100

E-mail: info@dalmaskin.hu

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

  1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

 

  1. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

  1. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

 • köteles a személyes adatokat megadni, annak érdekében, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.8. Személyes Adatok kezelésének jogszerűsége

 1. A Személyes Adatok kezelése akkor és olyan mértékben jogszerű, amikor és amennyiben legalább az egyik alábbi pontban foglaltak teljesülnek:

 1. az Érintett hozzájárulását adta Személyes Adatainak konkrét célból történő kezeléséhez;

 2. az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 3. az Adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 4. az Adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 5. az Adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

 6. az Adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek Személyes Adatok védelmét teszik szükségessé (különösen, ha az Érintett gyermek).

A Társaság az Adatkezelés célját a fenti pontok (jogalapok) egyikére való hivatkozással határozza meg.

 1. Amennyiben a Társaság a Személyes Adatokat egy konkrét célból gyűjti és a gyűjtött Személyes Adatokat bármely más célból kívánja használni, akkor – amennyiben az eltérő célú Adatkezelés nem az Érintett hozzájárulásán vagy nem olyan uniós vagy tagállami jogon alapul, amely szükséges és arányos intézkedésnek minősül egy demokratikus társadalomban – a Társaság az eltérő célú Adatkezelés jogszerűségének megítélése szempontjából az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 1. a Személyes Adatok gyűjtésének céljait és a tervezett további Adatkezelés céljai közötti esetleges kapcsolatokat;

 2. a Személyes Adatok gyűjtésének körülményeit (különös tekintettel az Érintettek és az Adatkezelő közötti kapcsolatokra);

 3. a Személyes Adatok jellegét (különösen azt, hogy Személyes Adatok különleges kategóriáinak kezeléséről van-e szó, illetve, hogy büntetőjogi felelősség megállapítására és bűncselekményekre vonatkozó adatoknak a kezeléséről van-e szó);

 4. azt, hogy az Érintettekre nézve milyen esetleges következményekkel járna az adatok tervezett további kezelése;

 5. megfelelő garanciák meglétét (például titkosítás vagy álnevesítés).

 1. Hozzájárulás feltételei

Hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén a Társaságnak mindenkor képesnek kell lennie arra, hogy igazolja, hogy az Érintett a Személyes Adatainak kezeléséhez hozzájárult.

A hozzájárulás csak akkor fogadható el a Rendeletnek megfelelő hozzájárulásnak, ha érthető, megfelelő tájékoztatáson alapul, világos és egyszerű nyelvezettel van megfogalmazva. Bármely a fenti feltételeknek meg nem felelő hozzájárulás sérti a Rendelet előírásait és kötelező erővel nem bír.

Ha az Érintett a hozzájárulását olyan nyilatkozatban adja meg, amely más ügyre is vonatkozik, akkor a Személyes Adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás iránti kérelmet a más ügyekre vonatkozó nyilatkozatoktól külön kell kérni, annak érthető és könnyen hozzáférhető formában kell tartalmaznia a hozzájárulás kérését és azt világos és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Amennyiben a hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat bármely része nem felel meg a Rendelet előírásainak, akkor az kötelező erővel nem bír.

Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, azonban a hozzájárulás visszavonása nem teszi jogszerűtlenné a hozzájárulás visszavonását megelőző időszakban folytatott Adatkezelési tevékenységet, amennyiben az jogszerű hozzájáruláson alapult. A hozzájárulás visszavonására a Társaságnak olyan egyszerű formában kell lehetőséget biztosítania a Társaság részére, mint amilyen egyszerű formában lehetőséget biztosított a hozzájárulás megadására.

A Társaság az alábbi hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységeket végzi:

 • hírlevél küldésével kapcsolatos személyes adatok kezelése;

 • rendelés teljesítésével kapcsolatos személyes adatok kezelése;

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

 

Szállítás

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Szállítási partner, partnerek megnevezése:: GLS Kft.

Szállítási partner székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Szállítási partner e-elérhetősége: info@gls-hungary.com

Szállítási partner képviselője: Jurák Attila EV.

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

 

 1. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett. 1. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

  

Tárhely-szolgáltató

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Tárhely szolgáltató cégnév: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.

Tárhely szolgálató székhely / cím: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u 4/A.

 

Tárhely szolgálató e-mail cím: admin@megacp.com

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felhasználók megadott adatai a vásárlás után 1 évig kerülnek megőrzésre, ezt követően a rendelést már nem azonosítható formában tárolják.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cookie-k (sütik) kezelése

 

 1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 1. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 

connect.sid

  1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

 1. A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy külön felhasználói beavatkozás és/vagy jelzés nélkül elfogadja a cookie-kat. Néhány Cookie feltétlenül szükséges az oldal működéséhez, míg másokat a teljesítmény és a felhasználói élmény növelése érdekében használunk. Megváltoztathatja ezeket a beállításokat annak érdekében, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor az Ön által meglátogatott webhelyek cookie-kat állítanak be az eszközén.

 

Számos módja van a cookie-k kezelésének:

A népszerűbb böngészők cookie-beállítási útmutatóit itt találja: 

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

 1. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhely funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

Google Adwords konverziókövetés használata

 

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. 1. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/ 

 

 

 

 

 

  

A Google Analytics alkalmazása

 

  1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

  1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.  1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.  1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

 1. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

 1. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

Postai úton: 1021 Budapst, Kuruc utca 10/c.

Telefon: +36 (30) 20 45 100

E-mail: info@dalmaskin.hu

 

 1. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. 

Panaszkezelés

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni. 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

Postai úton: 1021 Budapst, Kuruc utca 10/c.

Telefon: +36 (30) 20 45 100

E-mail: info@dalmaskin.hu

 

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

Az adatkezelés biztonsága

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 

 1. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 

 1. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 

 1. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

 

Adatvédelmi incidens

 

Adatvédelmi Incidens történik, ha a Személyes Adatok biztonsága olyan sérülést szenved, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  1. Adatvédelmi Incidens bejelentése

A Társaság az Adatvédelmi Incidenst indokolatlan késedelem nélkül, ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azt követően, hogy az Adatvédelmi Incidensről tudomást szerzett bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az Adatvédelmi Incidens nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha a Társaság az Adatvédelmi Incidenst annak tudomására jutásától számított 72 órán belül nem jelenti be, akkor a későbbi bejelentéssel egyidejűleg igazolja a késedelem indokait.

A Társaság a bejelentésben legalább az alábbiakat ismerteti:

 • az Adatvédelmi Incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az Érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

 • az Adatvédelmi Tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

 • az Adatvédelmi Incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 • az általa az Adatvédelmi Incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az Adatvédelmi Incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

  1. Adatvédelmi Incidens nyilvántartása

A Társaság nyilvántartja az Adatvédelmi Incidenseket, amelyek olyan Személyes Adatokat érintenek, amelyek tekintetében a Társaság Adatkezelőként jár el. A Társaság az Adatvédelmi Incidensekről készült nyilvántartásban a következőket tűnteti fel:

 • Adatvédelmi Incidenshez kapcsolódó tények;

 • Adatvédelmi Incidens hatásai;

 • Adatvédelmi Incidens orvoslására tett intézkedések.

  1. Érintettek tájékoztatása az Adatvédelmi Incidensről

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintetteket valamennyi olyan Adatvédelmi Incidensről, ami olyan Személyes Adatokat érint, amely tekintetében a Társaság Adatkezelőként jár el, és amely valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személye jogaira és szabadságaira nézve.

A Társaság az Adatvédelmi Incidensre vonatkozó tájékoztatásban világosan és közérthetően nyújt tájékoztatást az alábbiakról:

 • Adatvédelmi Incidens jellege;

 • az Adatvédelmi Tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó neve és elérhetőségei;

 • az Adatvédelmi Incidensből eredő, valószínűsíthető következmények;

 • az általa az Adatvédelmi Incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések, beleértve adott esetben az Adatvédelmi Incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Nem kell azonban az Érintetteket tájékoztatni, ha

 • a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az Adatvédelmi Incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták;

 • a Társaság az Adatvédelmi Incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; vagy

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Amennyiben a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, akkor az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja a Társaság vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Az adatvédelmi incidens bejelentése, illetve a megfelelő tájékoztatás az Adatvédelmi Felelős feladata.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közösségi oldalak

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt. 1. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

Postai úton: 1021 Budapst, Kuruc utca 10/c.

Telefon: +36 (30) 20 45 100

E-mail: info@dalmaskin.hu

 

 

 1. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

 1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

 1. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

 1. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az érintettek jogai

 

 1. A hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

 1. Az elfeledtetéshez való jog

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézkedési határidő

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Panasztételi lehetőség

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

 1. Társaság tagjai és ügyvezetője személyes adatainak kezelése a Társaság társasági dokumentumaiban

Adatkezelő neve:

DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége:

1021 Budapest, Kuruc u. 10/c.

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatkezelés célja:

Társaság tagjai és ügyvezetője személyes adatainak kezelése a Táraság társasági dokumentumaiban – többek között a Polgári Törvénykönyvben, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényben, a számviteli törvényben és az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott – jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében (jogszabályon alapuló adatkezelés)

Érintettek kategóriái:

DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai és ügyvezetője

Személyes Adatok kategóriái:

Tagok neve, lakcíme

Ügyvezető neve, lakcíme, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolványának száma és lakcím kártyájának száma

Címzettek kategóriái:

A Társaság a személyes adatokat a cégbírósági változásbejegyzési eljárás lefolytatását intéző ügyvéd részére továbbítja.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítása esetén a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet azonosítása és megfelelő garanciák leírása:

Nem kerül sor adattovábbításra

Törlésre előirányzott határidők:

A Társaság a társasági dokumentumait a Társaság megszűnését követő 10 évig őrzi.

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

Lásd „Adatbiztonság megvalósulása a Társaságnál” pont alatt 1. Munkavállalói adatok kezelése a jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelés érdekében

Adatkezelő neve:

DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége:

1021 Budapest, Kuruc u. 10/c.

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatkezelés célja:

Munkavállalói adatok kezelése a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és az ahhoz kapcsolódó munkajogi jogszabályoknak és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint a kapcsolódó adójogi jogszabályoknak történő megfelelés érdekében (jogszabályon alapuló adatkezelés)

Érintettek kategóriái:

DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság munkavállalói

Személyes Adatok kategóriái:

Név, születési név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, adóazonosító jel, TAJ szám, iskolai végzettség, iskolai bizonyítvány száma, iskolai bizonyítvány kiállítója, munkavégzés szempontjából releváns egészségügyi adatok (így betegséghez kapcsolódó táppénzes papír, fogyatékosságra vonatkozó adatok, várandósságra vonatkozó adatok), családi kedvezmény igénybevétele esetén gyermek neve és adóazonosító jele

Címzettek kategóriái:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítása esetén a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet azonosítása és megfelelő garanciák leírása:

Nem kerül sor adattovábbításra

Törlésre előirányzott határidők:

Munkavállaló várható nyugdíjazásának időpontjában (munkaügyi bírósági döntések alapján kialakult általános gyakorlat szerint)

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

Lásd „Adatbiztonság megvalósulása a Társaságnál” pont alatt 1. Kiállított és befogadott számviteli bizonylatokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő neve:

DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége:

1021 Budapest, Kuruc u. 10/c.

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatkezelés célja:

A számviteli törvényben foglalt könyvvezetési kötelezettség teljesítése érdekében a kiállított és befogadott számviteli bizonylatok kezelése (jogszabályon alapuló adatkezelés)

Érintettek kategóriái:

A DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság által magánszemélyek vagy egyéni vállalkozók részére kibocsátott számviteli bizonylatok esetén a számviteli bizonylatot befogadó személyek, a magánszemélyek vagy egyéni vállalkozók által a DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság részére kibocsátott számviteli bizonylatok esetén a számviteli bizonylatot kibocsátó személyek.

Személyes Adatok kategóriái:

Magánszemély által befogadott vagy kiállított számviteli bizonylat esetén: név, lakcím

Egyéni vállalkozó által befogadott vagy kiállított bizonylat esetén: egyéni vállalkozás neve, székhelye, adószáma

Címzettek kategóriái:

100.000 Ft általános forgalmi adó tartalmat meghaladó számlák esetén a számla a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére online számlaadat- szolgáltatás kerül megküldésre

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítása esetén a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet azonosítása és megfelelő garanciák leírása:

Nem kerül sor adattovábbításra

Törlésre előirányzott határidők:

Számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok tekintetében a bizonylat kiállításától számított 8. év elteltét követő első munkahét.

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

Lásd „Adatbiztonság megvalósulása a Társaságnál” pont alatt 1. Szerződéses partnerek kapcsolattartási adatainak kezelése

Adatkezelő neve:

DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége:

1021 Budapest, Kuruc u. 10/c.

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatkezelés célja:

Szerződéses partner kapcsolattartási adatainak gyűjtése és tárolása (érdekmérlegelési teszt alapján meghatározott jogos érdeken alapuló adatkezelés)

Érintettek kategóriái:

DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság szerződéses partnerei által kijelölt kapcsolattartó személyek

Személyes Adatok kategóriái:

Kapcsolattartó neve, e-mail címe, és telefonszáma

Címzettek kategóriái:

Nem kerül sor adatközlésre

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítása esetén a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet azonosítása és megfelelő garanciák leírása:

Nem kerül sor adattovábbításra

Törlésre előirányzott határidők:

A szerződés megőrzésének időtartama, azaz a szerződés megszűnésétől számított 5 év

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

Lásd „Adatbiztonság megvalósulása a Társaságnál” pont alatt

 1. Hírlevél küldésével kapcsolatos személyes adatok kezelése

  Adatkezelő neve:

  DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság

  Adatkezelő elérhetősége:

  1021 Budapest, Kuruc u. 10/c.

  Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

  Nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

  Adatkezelés célja:

  Hírlevél küldése a www.vaavi.hu honlapon hírlevélre feliratkozott személyek részére (adatkezelés jogalapja hozzájárulás)

  Érintettek kategóriái:

  DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság hírlevélre feliratkozott személyek részére

  Személyes Adatok kategóriái:

  Név, e-mail cím

  Címzettek kategóriái:

  Nem kerül sor adatközlésre

  Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítása esetén a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet azonosítása és megfelelő garanciák leírása:

  Nem kerül sor adattovábbításra

  Törlésre előirányzott határidők:

  Kérés esetén azonnal

  Technikai és szervezési intézkedések leírása:

  Lásd „Adatbiztonság megvalósulása a Társaságnál” pont alatt

 2. Regisztrációval kapcsolatos személyes adatok kezelése

  Adatkezelő neve:

  DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság

  Adatkezelő elérhetősége:

  1021 Budapest, Kuruc u. 10/c.

  Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

  Nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

  Adatkezelés célja:

  Honlapon történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelés és regisztrált felhasználók azonosítása

  Érintettek kategóriái:

  DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján (honlap címe www.assistep.hu; www.vaavi.hu; www.dalmaskin.hu) regisztrált felhasználók

  Személyes Adatok kategóriái:

  Felhasználónév, jelszó

  Címzettek kategóriái:

  Nem kerül sor adatközlésre

  Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítása esetén a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet azonosítása és megfelelő garanciák leírása:

  Nem kerül sor adattovábbításra

  Törlésre előirányzott határidők:

  Kérés esetén azonnal

  Technikai és szervezési intézkedések leírása:

  Lásd „Adatbiztonság megvalósulása a Társaságnál” pont alatt

 3. Rendelés teljesítésével kapcsolatos személyes adatok kezelése

Adatkezelő neve:

DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége:

1021 Budapest, Kuruc u. 10/c.

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Nem került sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatkezelés célja:

Rendelés teljesítése (adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése), A termék-visszaszolgáltatással járó kötelezettség megsértése esetén, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

Érintettek kategóriái:

DALMASKIN Korlátolt Felelősségű Társaság. szerződéses partnerei

Személyes Adatok kategóriái:

Név, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány száma, e-mail cím; telefonszám; cím; amennyiben a számlázási adatok eltérnek a szállítási adattól, akkor számlázási név; cím

Címzettek kategóriái:

Nem kerül sor adatközlésre

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítása esetén a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet azonosítása és megfelelő garanciák leírása:

Nem kerül sor adattovábbításra

Törlésre előirányzott határidők:

Kérés esetén azonnal

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

Lásd „Adatbiztonság megvalósulása a Társaságnál” pont alatt

 

 

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

 • A z Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Kelt, Budapest 2019 augusztus 13. napján

_____________________________

DalmaSkin Kft.

Rácz-Gili Eszter ügyvezető

0