WWW.VAAVI.HU

Általános Szerződési Feltételek

Örömmel üdvözöljük a DALMASKIN (székhely: 1021 Budapest, Kuruc u. 10/c..; cégjegyzékszám: 01-09-915 515) tulajdonában lévő www.VAAVI.hu Webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan tanulmányozni:

Felek elnevezése a jelen Általános szerződési feltétekben (továbbiakban ÁSZF) (a jelen internetes szolgáltatás szerinti) Bérbeadó: Szolgáltató, vagy Webáruház, a szolgáltatás igénybe vevője: Bérlő, Felhasználó.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF a Bérbeadó és a Bérlő között létrejött egyedi bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Bérbeadó és a Bérlő közötti jogviszonyra elsősorban a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Amennyiben valamely, az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdés tekintetében a Szerződés eltérően rendelkezik, ebben a kérdésben a Szerződés rendelkezései az irányadóak.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (www.VAAVI.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.VAAVI.hu és letölthető.

 1. Szolgáltató adatai:

Cégnév: DALMASKIN KFT.

székhely: 1021 Budapest, Kuruc u. 10/c

Cégjegyzékszám: 01-09-915 515

Nyilvántartásba vette: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Áruház neve: VAAVI

Adószám:  14693951-2-41

képviseletében: Rácz-Gili Eszter ügyvezető

Telefon: +36 30 20 45 100

E-mail: info@dalmaskin.hu

Szerződés nyelve: magyar

Szállítási partner, partnerek megnevezése: GLS Kft.

Szállítási partner székhelye:                        2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Szállítási partner e-elérhetősége:                 info@gls-hungary.com

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 10-18 óra között
Megrendelések teljesítésének átlagos ideje munkanapban megadva: 3 munkanap.

 1. Alapvető rendelkezések:
 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 1. A jelen Szabályzat 2019. augusztus hó 13. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 1. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 1. A felek közötti szerződés tárgya olyan eszközök bérbeadása, amely Szolgáltató tulajdonát képezik, és a Szolgáltató által jogszerűen bérbeadhatók.
 1. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó adatait ellenőrizze, a személyazonosságot igazoló iratokról másolatot kérjen. A Szolgáltató ezeket az adatokat csak a szerződés teljesítésével összefüggésben, illetve a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében használhatja fel, bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. A szerződésben rögzített adatainak változásáról a Felhasználó 5 napon belül írásban köteles értesíteni Szolgáltatót. Ennek elmulasztásából eredő károkért a Felhasználó viseli a felelősséget.
 1. Felhasználó hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szembeni visszaszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, és ezért a behajtás érdekében Szolgáltató jogi eljárást kezdeményez vagy követeléskezelő céget vesz igénybe, úgy jogosult Felhasználó adatainak továbbítására a követeléskezelő részére vagy azokat a jogi eljárásban felhasználni. (természetes személynél: név, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító jel, lakcím, telefon, e-mail elérhetőség, jogi személynél: cégnév, cégszám, adószám, telefon, e-mail elérhetőség). A követeléskezelő cég a bérlő adatait a követelés és járulékos költségeinek (adminisztrációs díj, ügyvédi költségek) behajtása céljából a behajtás eredményes befejezésig (peres, peren kívüli és nem peres eljárásban) kezeli.
 1.  A bérlet a bérleti szerződés aláírásával jön létre, mellyel Felhasználó elismeri, hogy előzetesen megismerte és elfogadta Szolgáltató honlapján közzétett és a bérleti szerződés mellékletét képező jelen Általános Szerződési Feltételeket.
 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a bérleti idő az eszköznek a bérlő által megadott címre történő szállítás, bérlő által történő szállítás esetén a bérlő részére történő átadás (kiszállítás) napján kezdődik, és a bérleti szerződésben megadott idő – három hónap – leteltével végződik. Díjkötelesek – … Ft/nap – azok a napok is, amelyeken a Bérbeadó a Bérlő hibájából vagy a Bérlő érdekkörében felmerülő okból nem tudja a felszerelést, gépet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban birtokba venni, azaz Bérlő nem szolgáltatja vissza az eszközt Bérbeadó részére.
 1. Regisztráció/vásárlás
 1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez önkéntesen hozzájárul.
 1. Felhasználó a rendelés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 1. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 1. A Felhasználó a webáruházba történő regisztrációval és annak használatával kijelenti és megerősíti, hogy jelen Tájékoztatót megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Felhasználó a webáruházban való regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ügyfél önkéntesen megadott személyes adatait (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám) valamint a bérelt terméket ill. a bérlés egyéb adataira vonatkozó információkat – együttesen: Adatok – felhasználja a következő célokra: az adatkezelés célja a jelen szerződéses feltételek szerinti szerződés létrehozása és teljesítése és az azzal kapcsolatos igényérvényesítés elősegítése.
 1. Bérelhető termékek
 1. A megjelenített termékek bérlése kizárólag online a https://www.vaavi.hu webcímen lehetséges, 3 hónap bérleti időre.
 1. A termékekre vonatkozóan megjelenített bruttó bérleti árak forintban értendők, tartalmazzák az eszközt új matraccal, a törvényben előírt áfát, valamint tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A webáruházon kívül leadott rendelések esetén az árak eltérhetnek az ott közöltektől.
 1. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
 1. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken.
 1. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron leszállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat bérlési szándékától.
 1. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
 1. Az ismertető leírás a gyártótól származik, annak esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A mindenkori bérleti ár az információs oldalon az áru mellett feltüntetett ár.
 1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-18.00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
 1. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a Felhasználó vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.
 1. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Megrendelések teljesítésének átlagos ideje munkanapban megadva: 3 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, akkor a termék adatlapján meghatározott beszerzési határidő az érvényes.

 2. Ha a Szolgáltató vállalkozás és a Felhasználó fogyasztó, és a Szolgáltató vállalja a dolog Felhasználóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át Felhasználóra, amikor a Felhasználó vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll Felhasználóra, ha a fuvarozót a Felhasználó bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Szolgáltató ajánlotta.
 1. Ha a Szolgáltató vállalkozás és a Felhasználó fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, a Bérbeadó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Bérlő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
 1. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.
 1. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 1. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.
 1. Rendelés menete
 1. Amennyiben a Felhasználó a Webáruházban nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot. Bármelyik regisztrációs lapot vagy vagy más úton beérkezett megrendelést, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, Szolgáltató érvénytelennek nyilváníthatja és semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
 1. A termékár magában foglalja az árucikk kiszállításának és visszaküldésének ellenértékét.
 1. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

 1. Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Számla tulajdonos: Dalmaskin Kft.

Bank: Erste Bank
Számlaszám: 11600006-00000000-83763814

 1. Bankkártyás fizetés: online bankkártyával is teljesítheti a fizetést a PayPal biztonságos fizetési rendszerén keresztül. A Honlapon a megrendelési folyamat során a fizetéshez érve Bérbeadó átirányítja a PayPal biztonságos oldalára, melyet magyar nyelven fog tudni használni. A fizetendő összeget a www.vaavi.hu oldalról vagyis a kosár felületről veszi át a rendszer, melyet itt is ellenőrizhet. Vásárlónak a fizetéshez meg kell adnia a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát és érvényességét, valamint a hitelesítő CW kódját. Az adatok bevitele után a „Fizetés” gombra kattintva pár másodpercen belül meg is történik a tranzakció. A PayPal rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi szolgáltató kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi szolgáltató nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi szolgáltató érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi szolgáltató oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.
 1. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
 1. A Szolgáltató minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött rendelést visszaigazoló e-mailben közöl. Felhasználó kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy csak a rendelésazonosítóval ellátott megrendelés érvényes.
 1. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja Felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
 1. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza.
 1. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről, továbbá elküldi részére a felek közötti bérleti szerződést.
 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által megküldött bérleti szerződést az adataival kiegészítve visszaküldeni köteles Szolgáltató részére az alábbi e-mail címre: …….
 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amíg az 5.12. pontban hivatkozott bérleti szerződést nem küldi vissza Szolgáltatónak, addig Szolgáltató nem köteles az eszközt átadni a futárszolgálat részére.
 1. Házhozszállítás, Szállítási költség:
 1. Webáruház megrendeléseit a GLS Kft. kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik a megjelölt helyen, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) olyan helyet megadni ahol biztosan át tudják venni a szállítmányt. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg.
 1. A Felhasználónak felróható kétszeres sikertelen kiszállítás költségét a Felhasználó köteles viselni, melynek díja 1.450 Ft.
 1. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, a termék újraküldését kizárólag a korábbi sikertelen szállítási költségnek az előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.
 1. Felhasználó köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla vagy szállítólevél, futárszolgálati átadóív) aláírni.
 1. Csomagszállító vagy futárszolgálat által kézbesített termékek esetében az esetleges szállítási sérüléseket a szállítást követő 24 órán belül Szolgáltató felé bejelenteni köteles Felhasználó, ellenkező esetben reklamációt Szolgáltató nem fogad el.
 1. Amennyiben Szolgáltató az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a Felhasználónak a várható kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. Felhasználó kötelessége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.
 1. Elállás joga
 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 1. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 1. Elállás esetén a termék visszaküldésének költségét – mely 2.500,- Ft – a fogyasztónak kell viselnie.
 1. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 1. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.
 1. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 1. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni.
 1. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 1. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

 1. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 1. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban.
 1. A terméket nem szükséges eredeti termékcsomagolásban visszaküldenie Fogyasztónak, ugyanakkor a szállítás során alkalmazott csomagolást, mint pl. töltőanyagok, légpárnás fólia – a törések elkerülése érdekében – köteles ugyanúgy használni. Amennyiben a terméket Fogyasztó nem kellő körültekintéssel csomagolta vissza, és így a Fogyasztónak felróható okból sérül a visszaküldött termék, úgy jogosult értékcsökkenést alkalmazni Szolgáltató.
 1. A fogyasztó – a 7.14. pontban rögzítetteken túl – csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 1. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 1. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
 1. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
 1. Hibás teljesítés
 1. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
 1. Kellékszavatosság
 1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Felhasználó kicserélést kérhet.
 1. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
 1. A szavatossági igény esetén történő eljárás
 1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 1. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
 1. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 1. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 1. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 1. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 1. Vegyes Rendelkezések
 1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 1. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 1. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:
 • az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;
 • bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
 • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
 • bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése
 • bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.
 1. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vis maior esetekre.
 1. A Szolgáltató szabadon módosíthat kínálati árain, szállítási határidőin. A változás a Webáruház honlapján történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de a már visszaigazolt megrendelésekre az eredeti (rendeléskori) feltétel a hatályos.
 1. A Szolgáltató módosíthatja a jelen ÁSZF és a vásárlás egyéb feltételeit és szabályait, de nem visszamenőleges hatállyal.
 1. Abban az esetben, ha a Felhasználó bármilyen formában megsérti a vásárlás és a szolgáltatás egyéb szabályait, a Szolgáltató érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását.
 1. A felelősség korlátozása
 1. A termék elhelyezésével, szerelésével kapcsolatosan az egyes termékekhez adott tájékoztatók betartása, alkalmazása elengedhetetlen, azonban nem feltétlenül elégséges esetleges balesetek, nem kívánatos események, jelenségek bekövetkezése ellen. Szállító kizárja felelősségét bármely általa ismeretlen vagy előre nem látható szempont, ok miatt bekövetkező esemény, baleset, egészségkárosodás, káresemény ügyében.
 1. A eszköz megfelelő alkalmazása, használata Felhasználó kizárólagos felelősségét képezi.
 1. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: www.vaavi.hu

 1. Panaszkezelés rendje
 1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Panaszügyintézés módja: postai úton, e-mailen vagy telefonon keresztül

Levelezési cím: 1021 Budapest, Kuruc utca 10/c

Telefon: +36 30 20 45 100

E-mail: info@dalmaskin.hu

 1. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 1. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 1. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 1. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
0